onsdag 3 december 2008

Digital kompetens – en av EU:s åtta nyckelkompetenser


Det är namnet på ett PM från Skolverket. Det är ett Internet PM och skall ses som ett sådant. Dvs det är inget förslag eller beslut utan ett förarbete inför de nya direktiv som Skolverket skall få från regeringen inom kort. Men det är ändå jätteintressant!
Dels tar man upp den definition på digital kompetens som jag talar om i inlägget Digital Kompetens. Men man beskriver också vägen från våren 2005 då Skolverket fick ett regeringsuppdrag att föreslå en plan för hur man ska kartlägga IKT- användningen och lärarnas kompetens att använda IKT i sitt pedagogiska arbete. Detta redovisade man 19 februari 2007 och i slutsatsen säger man då
”Skolverkets bedömning är att kontinuerliga uppföljningar med ett stratifierat urval av verksamheter bör göras vart tredje år i syfte att ge en nationell bild av ITanvändningen och IT-kompetensen inom de olika verksamhetsområdena. Förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning har sinsemellan olika förutsättningar, vilket kräver att uppföljningar av IT-användning och ITkompetens genomförs med olika fokus och omfattning inom respektive sektor. Generellt bör respektive uppföljning ge en nationell bild av IT-användningen i det pedagogiska arbetet, aktuell digital kompetens och situationen i arbetet för en god etik på Internet samt åtgärder för att förhindra digital mobbning. Denna typ av kvantitativa uppgifter kan sammanställas som statistik där skillnader mellan olika typer av kommuner och skolor/verksamheter framgår.”

Skolverket, KK-stiftelsen och Myndigheten för skolutveckling genomförde under
våren 2007 i en arbetsgrupp möten och seminarier.
Det man kom fram till var att digital kompetens måste synliggörs och konkretiseras i styrdokumenten var man överens om och några av skälen var att:
  • det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera hur utbildningsanordnarna hanterar området,
  • garantera alla elever i obligatoriska skolan och gymnasiet digital kompetens och
  • ge digital kompetens en tydlig roll i styrsystem och i undervisningen.
Varför ska då barn och ungdomar garanteras denna kompetens förutom att det anges
som en rekommendation av EU-kommissionen? Arbetsgruppen angav fem skäl:
  1. Ur ett medborgligt perspektiv – allt mer av de medborgliga rättigheterna och skyldigheterna utförs med hjälp av digitala verktyg.
  2. Stöd i det pedagogiska arbetet – det finns forskning som visar att IT hjälper elever i att nå målen för deras studier. Det gäller både elever med och utan funktionshinder.
  3. IT finns redan som en naturlig del i barn och ungdomars liv – det påverkar och kommer att påverka lärprocessen.
  4. Förberedelser för arbetslivet och för fortsatta studier – arbetslivet och studier på högskolan innehåller allt flera inslag som kräver en viss digital kompetens.
  5. Innovation – det finns en inneboende innovativ kraft i IT som många barn och ungdomar redan utnyttjar. Utbildningen måste tatillvara på denna kraft och utveckla den hos våra barn och ungdomar.
Det sammanfattande slutorden i PM:et säger
Att utbildningssystemet ska säkerställa elevernas möjlighet att utveckla digital kompetens, visar sig bl.a. i de direktiv som regeringen gett Skolverket, de rekommendationer som EU-parlamentet antagit och den genomgång av rapporter och forskning av området som Stefan Pålsson sammanställt. Skolan bör också arbeta för att överbrygga klyftan mellan de informella och formella lärandearenorna. IKT och lärande i skolan kan och bör inte isoleras från lärande på fritiden. Skolan måste både utmana negativa aspekter och samtidigt ha en positiv öppenhet för att nyttiggöra sig av positiva företeelser.
Även om det råder konsensus kring att digital kompetens ska konkretiseras i styrdokumenten så är frågan inte helt oproblematisk. Sven-Erik Liedman lyfter i sitt PM fram problematiken med EU: s kompetensdefinition i det nuvarande svenska utbildningssystemet. Han ifrågasätter också begreppet digital kompetens som han istället vill ersätta med informationskompetens.
Sammanfattningsvis tycker jag att dokumentet visar att Skolverket tar frågan på alvar och att man inte eftersträvar att göra IKT till ett eget ämne i den nya läroplanen vilket jag tycker är mycket bra. Dokumentet i sin helhet kan ni läsa här på denna länk

Inga kommentarer: