tisdag 1 april 2008

Framgång med IT går det?

Efter att ha jobbat inom kommun under 14 år och i Lund de senast 7 åren, med inriktning "mot" kommunen i sin helhet de sista 1,5 år på halvtid så är jag den första att hålla med om att implentera i verksamheten tar tid.

Under SVIT dagarna nu ivår så talade Kurt Lundgren dels om detta men tog också upp på några gemensamma drag hos företag som framgångsrikt använder IT:
 • Dialog inom verksamheten
 • Fokus på verksamheten, arbetsmetoder etc
 • Inslag av ”lärande organisationer”
 • Processyn
 • IT i kärnverksamheten
 • Ledningen vet vad de vill – och kan kommunicera det
 • Långsiktighet – inga projekt
 • Värdeskapande nätverk (med stark användardialog)
Detta kan jämföras med den lista över viktiga faktorer i det “pedagogiska och sociala klimatatet” i framgångsrika skolor (utan koppling till IT) som pedagogforskaren Lennart Grosin pekar på i Skolklimat, prestation och anpassning i 21 mellan och högstadieskolor.

Hans lista har påfallande likheter. Dessa skolor utmärks av:
 • tydligt och demokratiskt men kraftfullt ledarskap från rektors sida som framför allt inriktas på skolans kunskaps-mål;
 • att lärarna görs delaktiga i utformandet av skolans kultur och struktur;
 • samarbete mellan lärare om mål och innehåll i undervisning och fostran;
 • höga förväntningar på eleverna med utgångspunkt från att alla är läraktiga samt att skolans och undervisningens kvalitet, inte elevernas bakgrund, är avgörande för deras resultat;
 • uppmuntran och belöning för bra arbete;
 • koncentration till ett begränsat antal teman under lektionerna;
 • flexibilitet med avseende på undervisningsmetoder. Interaktiv klassrumsundervisning tillsammans med individualisering där hänsyn tas till elevers ursprung och kunskapsnivå;
 • tydliga normer beträffande rättigheter och skyldigheter i det sociala umgänget i skolan;
 • ordning och reda samt bestämda men måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande;
 • positivt intresse för eleverna från lärarnas sida
 • att lärarna uppträdde som förebilder och auktoriteter
 • regelbunden utvärdering
 • samarbete med föräldrar rörande den enskilde eleven.
Samtliga faktorer kan ses som uttryck för antingen de kulturella karaktäristiska eller strukturella åtgärdsmönster som kännetecknar enskilda framgångsrika skolor
, påpekar Lennart Grosin på SVIT-bloggen sida...

Nå hur kunde ajg då ta mig sit till stockholm ohc tillbaka med pressad ekonomi och tidschema. Ja det behövde jag inte för Kurt Lundgren kunde jag se på streaming video via SVIT-bloggen. Tänk vad IT kan vara bra!
Mer sådant! Då kan ju hela Sverige vara med och delta i dikussionen via webb 2.0 verktyg som blogg och Wiki

Inga kommentarer: